PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
College van Diakenen College van Diakenen
De Protestantse Gemeente Ede ziet het diaconaat als een belangrijk en niet te ontbreken onderdeel van haar gemeente zijn. Zij ziet dit werk als opdracht in de navolging van Jezus Christus om te delen wat haar als gave is geschonken, om te helpen in situaties waar geen andere helper is en om te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaats vindt.
Niet alleen de diakenen maar de gehele gemeente is geroepen om deze levenswijze gestalte te geven. De diakenen kunnen daarbij voor gaan in het onderrichten van de gemeente.

Het College van Diakenen ziet er op toe dat er een samenhang is en blijft in het diaconale beleid van de wijkkerkenraden. De concrete diaconale arbeid vindt plaats door de diakenen in de verschillende wijken. Deze wijken zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van hun diaconale beleids- en werkplannen.

In overleg met de Wijkraden van Diakenen stelt het College van Diakenen jaarlijks de diaconale wijkbegrotingen vast als onderdeel van haar eigen algemene diaconale begroting.

1. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die worden opgewekt tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, als ook in de arbeid die door en onder leiding van de diakenen wordt verricht.
2. De gemeente vervult haar diaconale opdracht elders in de wereld met behulp van en onder leiding van de diakenen en in samenwerking met de daartoe aangewezen organen van de kerk.

Bij diaconale zaken die voor de gemeente als geheel van belang zijn ligt de verantwoordelijkheid bij het College van Diakenen. Te denken valt aan
• het verzorgen van een goede diaconale toerusting.
• het desgewenst inschakelen van professionele ondersteuning op projectbasis.
• het faciliteren van het diaconale wijkbeleid.
• de verantwoordelijkheid voor de algemene jaarlijkse diaconale begroting en rekening, opgesteld mede in samenhang met de wijkdiaconale begrotingen.
• de uitvoering van diaconale taken die door de wijkdiaconieën aan het college zijn gedelegeerd
• het deelnemen aan arbeid ten behoeve van het algemeen maatschappelijk welzijn in de Edese samenleving
• representatieve taken
Protestantse Gemeente Ede • College van Diakenen • NL21 RABO 0307077233
terug
 
 
Resultaat Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans 2019 heeft aan toezeggingen een bedrag opgeleverd van € 528.500,-.  Lees meer.
 
Kerkblad actueel
26/5, 2/6, 9/6
 
Kerkdiensten
26/5, 2/6, 9/6
 
Inloop open kerk
Op donderdag 30 mei is er in “Ons Huis “ bij de Taborkerk geen inloop, dan is het Hemelvaartsdag. Op 6 juni is er het Pinksteraccent (de zondag daarop is het eerste Pinksterdag). De volgende donderdag is dan 13 juni. Dan is er in “Ons Huis” bij de Taborkerk weer de wekelijkse inloopochtend. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open en is iedereen natuurlijk weer hartelijk welkom.
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2018-2019
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.