PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
ANBI-Pagina ANBI-Pagina

Deze pagina bevat alle benodigde gegevens van de Protestantse Gemeente Ede en van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Ede om te voldoen aan de per 1 januari 2016 geldende ANBI voorwaarden van de Belastingdienst.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit betekent dat alle plaatselijke gemeenten die deel uit maken van de PKN, dus ook de Protestantse Gemeente Ede, hierdoor ook automatisch een ANBI zijn.

Nieuwe ANBI-regels: Meer transparantie
Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen (zoals het College van Diakenen) moeten sinds 1 januari 2016 voldoen aan een aantal nieuwe ANBI-voorwaarden. Deze voorwaarden moeten ervoor zorgen dat gemeenteleden meer inzicht kunnen krijgen in het functioneren van het kerkgenootschap, waardoor het vertrouwen daarin wordt bevorderd.
Kerkgenootschappen moeten daarom een aantal gegevens op hun website publiceren, waardoor aan minimale eisen van transparantie wordt voldaan.
Deze gegevens staan hieronder.
I. Gegevens van de Protestantse Gemeente Ede
II. Gegevens van het College van Diakenen

I. Gegevens van de Protestantse Gemeente Ede

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Protestantse Gemeente te Ede
Telefoonnummer (0318) 61 23 36
RSIN / Fiscaal nummer 857175415
Website adres www.protestantsegemeente-ede.nl
E-mail kb@protestantsegemeente-ede.nl
Adres Willem de Zwijgerlaan 4a
Postcode 6713 NT
Plaats Ede
 
De Protestantse Gemeente Ede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten' (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Ede wil ruimte bieden voor diversiteit, wil als kerk betekenis hebben in het leven van mensen. Door elkaar te helpen en te ondersteunen. Door dienstbaar te zijn aan de wereld. Door betrokken te zijn bij mensen in nood. Door een positief verschil te maken in de maatschappij.
Zo willen we als gelovigen levende getuigen zijn van Gods boodschap! Wij willen een houvast in het leven van mensen zijn. Een geestelijk thuis en een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft.
De Protestantse Gemeente Ede is een levende gemeente; niet alleen een plek van traditie, maar ook van vooruitzien.

De Protestantse Gemeente Ede is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Protestantse Gemeente Ede ligt bij de Algemene Kerkenraad, die ten minste 10 leden telt. Deze leden worden in hun functie van predikant, ouderling of diaken volgens rooster door en uit de wijkkerkenraden aangewezen.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden en bestaat uit 9 leden.
De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters heeft, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).
Klik hier voor de huidige samenstelling van het College van Diakenen.

C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Klik hier voor het Beleidsplan van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De Algemene Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad.
Klik hier voor het meest actuele jaarverslag van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
Ga voor de meest recente begroting naar: Begroting Protestantse Gemeente Ede.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Protestantse Gemeente Ede bezit ook vermogen in de vorm van o.a. geldmiddelen, gebouwen, terreinen en inventaris. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Klik hier voor de meest actuele jaarrekening van de Protestantse Gemeente Ede.

II. Gegevens van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Ede

A. Algemene gegevens

Naam ANBI College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Ede
Telefoonnummer (0318) 64 11 83
RSIN / Fiscaal nummer 824384234
KvK nummer 76370143
Website adres www.protestantsegemeente-ede.nl/cvd
E-mail  
Adres Willem de Zwijgerlaan 4A
Postcode 6713 NT
Plaats Ede 


    
Het College van Diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld.

B. Samenstelling bestuur
De diaconie van de gemeente heeft rechtspersoonlijkheid. Het college van diakenen is het bestuur van de diaconie en bestaat uit 8 leden.
De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, heeft, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinatie 11, art. 3 en 4).
Klik hier voor de huidige samenstelling van het College van Diakenen.

C. Doelstelling / visie
Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is, en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt. De diakenen hebben een leidinggevende taak om samen met de gemeenteleden de diaconale roeping gestalte te geven. 
Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, als in eigen land en eveneens wereldwijd. Kernwoorden daarbij zijn:
* signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
* melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondsenwerving)
* helpen met woord en daad.
Als College zijn wij onderdeel van een landelijke kerk met vele diaconieën. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord en daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. 
Het streven van het college is om in onze gemeente het diaconaat een duidelijk herkenbare plaats te geven. Dat kan alleen wanneer er goede contacten en uitwisseling van ervaringen zijn met het pastoraat en plaatselijke of regionale maatschappelijke organisaties. Samen kunnen we de gemeente beter helpen haar diaconale opdracht te vervullen.

D. Beleidsplan
Klik hier voor het Beleidsplan 2021-2025 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Ede.

E. Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
Klik hier voor het Jaarverslag van het College van Diakenen.

G. Voorgenomen bestedingen
Ga voor de meest recente begroting naar: Begroting College van Diakenen

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Klik hier voor de meest actuele jaarrekening van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Ede.

terug
 
 
Kerkblad actueel
Juni 2023
 
Kerkdiensten
Juni 2023
 
PGE Meldpunt overlijden
06-26945994
 
.

Klik op bovenstaande afbeelding om de tweede editie van het PGE magazine ‘Compassie’ te lezen.
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2022-2023
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.