PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Ontwikkelingen in het kader van de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) Ontwikkelingen in het kader van de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE)
NOVEMBER 2021

Naar één duurzaam kerkgebouw

De Protestantse Gemeenschap Ede (PGE) moet een gemeenschap zijn van mensen die vertrouwen op God. De kerk heeft één gebouw dat zeven dagen per week activiteiten, rust en bezinning biedt. Zo zou de kerk eruit moeten zien volgens een groep jongvolwassenen uit verschillende wijken van de PGE die onlangs met elkaar nadachten over de toekomst van de PGE.
Afgelopen maanden is met verschillende groepen gemeenteleden, waaronder de kinderen, in hackathons en tijdens gemeentebijeenkomsten in de wijken nagedacht over de toekomst van de PGE. Verschillende ideeën zijn geïnventariseerd en de Algemene Kerkenraad wil begin 2022 hieruit een aantal scenario’s ontwikkelen en deze voorleggen aan de gemeenteleden. Doel hiervan is de kerk toekomstbestendig te maken. Een groep jongvolwassen gemeenteleden nam tijdens een hackathon op 13 november alvast een voorsprong hierop. Na het uitwisselen van tal van ideeën stelden ze een kerkmodel dat, volgens hen, ingrijpend is, maar veel meer perspectief biedt dan op de huidige voet doorgaan.
De PGE moet, vinden de deelnemers van de hackathon, een gastvrije kerk zijn waarin iedereen welkom is. De doelgroep die komende jaren echter extra aandacht vraagt, volgens hen, zijn mensen tot ongeveer 40 jaar. Dit vraagt andere activiteiten en vormen van geloven. De kerkdiensten moeten interactiever, gevarieerder en er moet meer gedaan worden met de talenten van gemeenteleden.
De huidige kerkgebouwen zijn volgens de groep niet geschikt voor de kerk van de toekomst. Ze pleiten dan ook voor één energieneutraal kerkgebouw voor alle wijken, met ruimte voor diversiteit. Een kerk, zoals de PGE, die jaarlijks een ruim jaarsalaris aan gas verstookt in de huidige gebouwen is niet duurzaam, vinden ze. Het nieuwe gebouw moet 7 dagen per week open zijn en heeft verschillende ruimten voor diverse activiteiten, stilte, kinderopvang, een lunchroom, cultuur en wellicht commerciële activiteiten. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met organisaties als Malkaner, Christelijke Hogeschool Ede, studentenverenigingen, Dien je stad, ’s Heerenloo, Leger des Heils en ondernemers. Naast een bijdrage van haar leden genereert de PGE inkomsten uit bovengenoemde activiteiten en sponsoring.
De predikant blijft een belangrijke rol vervullen in de toekomstige kerk. Daarnaast zijn er ook betaalde functies nodig voor de horeca, kinderopvang, commercie en marketing. Ook is een betaalde professional nodig die gemeenteleden gaat trainen in pastoraat, diaconaat en missionair-zijn. Deze leden kunnen vervolgens groepen in de kerk leiden.
Tenslotte moeten sociale media een veel belangrijker rol krijgen, niet alleen voor het delen van informatie, maar ook als middel voor gemeenteopbouw en geloofsbeleving. Meer aandacht voor blogs, vlogs, apps en andere online-voorzieningen is nodig, aldus de enthousiaste jongvolwassenen.
De Algemene Kerkenraad is blij dat zoveel gemeenteleden meedenken over de toekomst van de PGE. In de vergadering van 18 november stemde ze ermee in om de ideeën verder uit werken in scenario’s en deze begin 2022 te bespreken met de gemeenteleden. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OKTOBER 2021

Wijken PGE gaan meer samenwerken

Afgelopen tijd is er op verschillende plekken hard nagedacht over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE). De wens om als wijken meer samen te werken binnen de PGE wordt onderschreven door de verschillende wijkkerkenraden van de PGE. Dit blijkt uit gesprekken met de wijkkerkenraden die afgelopen tijd zijn gevoerd. 
De Algemene Kerkenraad vindt het belangrijk dat gemeenteleden ook meedenken en meepraten over de toekomst van de PGE. In oktober en november staan er dan ook verschillende gemeentebijeenkomsten op de agenda. Verder worden er in november verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en jonge ouders over hoe zij tegen de kerk van de toekomst aankijken.
De bedoeling is om tot het einde van dit jaar te inventariseren welke ideeën gemeenteleden hebben over de toekomst van onze kerk. Daarna worden verschillende scenario’s uitgewerkt en begin volgend jaar breed besproken binnen de PGE. In de loop van 2022 moet een besluit genomen worden over een kerkmodel dat toekomstbestendig is, of in andere woorden: een kerk die overdraagbaar is naar volgende generaties.
Op 1 januari 2023 ontstaan er in meerdere wijken, onder andere door het emeritaat van predikanten, vacatures. In het verleden zou per wijk bekeken worden hoe die vacature kan worden ingevuld. Gezien de financiële situatie van de PGE en de wil om meer samen te werken is ervoor gekozen om de huidige predikanten meer als een team samen te laten werken en te kijken hoe per wijk de vacatures kunnen worden ingevuld. De predikanten maken hiervoor een gezamenlijk werkplan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEPTEMBER 2021

Wijken PGE gaan meer samenwerken


Op korte termijn kunnen activiteiten uit de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) in elkaar geschoven worden en de predikanten moeten als team gaan samenwerken. Deze conclusies trokken AK-leden en predikanten op 28 augustus toen ze een dag bij elkaar zaten om na te denken over de toekomst van de PGE. Dit ligt in lijn met de uitkomsten van de bijeenkomt voor de zomer waar twintig gemeenteleden tal van ideeën naar voren brachten om de kerk toekomst bestendig te maken.

Beide bijeenkomsten zijn onderdeel van een zoektocht waarbij de wijkkerkenraden en gemeenteleden betrokken worden. Inmiddels hebben de nieuwe scriba van de Algemene Kerkenraad, Mariëlle Tempelman en de nieuwe voorzitter, Peter van Veen, de meeste wijkkerkenraden bezocht en met ze hierover van gedachten gewisseld. Komende maanden zullen er onder andere bijeenkomsten worden georganiseerd waarin gemeenteleden mee kunnen denken. De bedoeling is dat vervolgens concrete stappen gezet worden naar meer samenwerking met ruimte voor diversiteit.
Andere conclusies van de AK-bijeenkomst waren:
  • In gesprekken over de toekomst van de PGE gaat het al snel over de eigenheid van de wijken. Er zijn verschillen, het is belangrijk dit te onderkennen en hiervoor ruimte te bieden.
  • Als je elkaar ontmoet vanuit dezelfde bron, nieuwsgierig bent naar elkaars verhaal dan vallen grenzen, ook die van wijken, weg.
  • Er moet meer gewerkt worden vanuit de talenten van mensen en niet alleen vanuit bestaande taken, functies en structuren.
  • Het gesprek over de toekomst van de PGE moet niet gaan over gebouwen, maar over hoe je God en je naaste kunt dienen.
  • De PGE mag zich meer richten op mensen buiten de kerk en niet-actieve leden.
  • Vaker moet de vraag gesteld worden: wie is mijn naaste en wat kan de PGE voor hem/haar betekenen?
  • Streven naar meer diversiteit vraagt ook andersoortige activiteiten.
  • De bestaande structuren, gebouwen en inzet van predikanten moet hierop worden aangepast.
Voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst van AK-leden en predikanten klik hier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JULI 2021

Verslag hackathon en vervolgstappen

De verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) moeten meer samendoen. Het is gewenst dat de predikanten hun eigen wijk uitkomen en als team gaan samenwerken. De kerk is te veel naar binnen gericht en zou zich meer moeten richten op mensen buiten de kerk en op niet-actieve leden. En: er is zoveel talent binnen de kerk, maak daar gebruik van in plaats dat je mensen zoekt bij bestaande vacatures. Dit concluderen twintig gemeenteleden die op 26 juni bij elkaar zaten om na te denken over de toekomst van de kerk. 

Enige tijd terug heeft de Algemene Kerkenraad (AK) besloten een zoektocht te starten naar de toekomst van de PGE. Minder leden, teruglopende inkomsten, maar ook corona en andere ontwikkelingen maken het noodzakelijk na te denken over een toekomstbestendige kerk. De AK vindt het belangrijk dat gemeenteleden meedenken hierover, dat zij aangeven hoe zij de kerk zien over een aantal jaar. Hiervoor is een traject in gang gezet waarbij een hackathon op 26 juni het startpunt was. Op deze bijeenkomst van een hele dag ontwikkelde een divers samengestelde groep via verschillende werkvormen tal van ideeën. Er kwam van alles op tafel. Opvallend was het enthousiasme van de deelnemers, de openheid, de bereidheid om te zoeken naar alternatieve vormen van kerk-zijn en het wegvallen van het denken in wijken. Of, zoals een van de deelnemers zei: ‘Waarom gaan we dit niet met elkaar doen, in één PGE, in één gebouw. Dat hoeft niet massaal. Je kunt best in kleine groepen bij elkaar komen, of verschillende diensten organiseren omdat veel mensen hieraan terecht nog veel waarde hechten.’

De belangrijkste conclusies aan het eind van de dag waren:
- Het gesprek over de toekomst van de PGE moet niet gaan over gebouwen, maar over hoe je God en je naaste kunt dienen.
- Als je elkaar ontmoet vanuit dezelfde bron, nieuwsgierig bent naar elkaars verhaal vallen grenzen, ook die van wijken, weg.
- In gesprekken over de toekomst van de PGE gaat het al snel over de eigenheid van de wijken. Er zijn verschillen, het is belangrijk dit te onderkennen en hiervoor ruimte te bieden.
- Er moet meer gewerkt worden vanuit de talenten van mensen en niet vanuit bestaande functies en structuren. 
- De PGE moet zich meer richten op mensen buiten de kerk en niet-actieve leden. Het benaderen van deze laatste groep kan ook helpen het ledenbestand actueel te houden.
- Vaker moet de vraag gesteld worden: wie is mijn naaste en wat kan de PGE voor hem/haar betekenen?
- Streven naar meer diversiteit vraagt meer verschillende activiteiten.
- De bestaande structuren, gebouwen en inzet van predikanten moet hierop worden aangepast.
- Op korte termijn kunnen al veel activiteiten uit de verschillende wijken in elkaar geschoven worden.
- Wijken moeten meer gaan samenwerken en in de toekomst wellicht opgeheven worden.
- De predikanten moeten hun eigen wijk uitkomen en als team gaan samenwerken.
- Leer van andere gemeenten. Kijk wat de ervaringen daar zijn.

Komende tijd worden de ideeën verder besproken. Op zaterdag 28 augustus komen de predikanten en AK-leden bij elkaar om hierover te brainstormen en in de weken erna gaan de wijkkerkenraden ermee aan de slag. Het is de bedoeling om in september en oktober op bijvoorbeeld een gemeentebijeenkomst hierover in gesprek te gaan met gemeenteleden. Daar worden niet zozeer concrete plannen gepresenteerd, maar zoeken we samen naar hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn. Pas hierna worden ze vertaald in concrete plannen.

Voor een uitgebreid verslag van de hackathon en de vervolgstappen klik hier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEI 2021

Rapport ‘Toekomstbestendig’
In januari 2020 heeft een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde commissie het rapport ‘Toekomstbestendig’ gepresenteerd. Aanleiding was: teruglopende ledentallen, teruglopende inkomsten, stijgende kosten en daardoor te verwachten grote tekorten op de begrotingen van de PGE in de komende jaren.
Het rapport geeft aanbevelingen voor maatregelen op het gebied van materiële en financiële zaken, de inzet van predikanten en het gebruik van gebouwen. 

Uitvoering van maatregelen
In september 2020 heeft de Algemene Kerkenraad een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de maatregelen uit het rapport. 
Deze uitvoering gaat door allerlei omstandigheden, waaronder corona, trager dan aangegeven in het plan van aanpak. En sommige onderdelen en voorgestelde maatregelen uit het rapport zijn inmiddels achterhaald. Zo is bijvoorbeeld het aanvankelijke plan om geld te verwerven via nieuwbouw op het terrein van onze kerkgebouwen (bijvoorbeeld in Harskamp) niet haalbaar gebleken.
In de afgelopen maanden is een coaching traject met de wijkpredikanten georganiseerd en afgerond. Resultaat hiervan is dat de predikanten in de toekomst meer met elkaar gaan samenwerken. 

Bezinning op toekomst PGE
In het plan van aanpak van september 2020 wordt o.a. gesteld dat het streven naar een sluitende begroting in het kader moet staan van een bredere bezinning op de toekomst van de PGE. Deze bezinning heeft de laatste maanden plaats gevonden in vele gesprekken met diverse betrokkenen: predikanten, wijkkerkenraden, AK, CvK. De gesprekken hebben nog eens laten zien dat de PGE eigenlijk een losse verzameling wijken is die grotendeels solitair functioneren. In de Algemene Kerkenraad is er ook sprake van vooral het verdedigen van de eigen wijkbelangen. Wijken kijken meer naar hun eigen belang dan naar het geheel van de PGE. Deze houding en ook het feit dat vanwege de corona-crisis in het afgelopen jaar vrijwel geen fysiek overleg mogelijk was heeft een adequate uitvoering van het plan van aanpak tot nu toe danig in de weg gestaan.
Op het ogenblik worden diverse initiatieven genomen om de zaak goed aan de gang te krijgen
Er is een nieuwe notitie opgesteld ‘Toekomst PGE en het functioneren van de AK’ aan de hand waarvan de AK en de wijkkerkenraden een aantal belangrijke vragen moeten beantwoorden, zoals: Wat is de visie van de PGE op kerk-zijn in de toekomst? Hoe kunnen we als wijken meer samenwerken? Wat is de rol van de AK hierin.
Komende tijd zullen gemeenteleden worden uitgenodigd mee te denken over de vraag hoe we samen kerk kunnen zijn. Een eerste stap hierin is een bijeenkomst waarin drie leden uit iedere wijk met elkaar ideeën gaan uitwisselen. Hun plannen worden besproken in de wijkkerkenraden en met gemeenteleden. Doel hiervan is om samen te ontdekken hoe onze kerk overdraagbaar kan worden gemaakt voor volgende generaties. 

Sluitende begroting in 2023
Naast dit traject zal onverminderd worden toegewerkt naar een sluitende begroting van de PGE in 2023. De maatregelen die genoemd worden in het rapport 'Toekomstbestendig' vormen daarvoor de basis.
Een sluitende begroting in 2023 is een ‘keiharde’ voorwaarde van het Classicale College Behandeling Beheerszaken. Dit college controleert de begrotingen en jaarrekeningen van de PKN-kerken, en dus ook van de PGE. Het college kan beperkende voorwaarden opleggen aan gemeenten die niet voldoen aan door de PKN vastgestelde financiële eisen, zoals een sluitende begroting. De PGE heeft de tijd gekregen tot 2023 om dit voor elkaar te krijgen. 
 
terug
 
 
Kerkblad actueel
Januari 2022
Februari 2022
 
Kerkdiensten
Januari 2022
Februari 2022
 
Aktie Kerkbalans


Om een toezegging of betaling te doen, klik hier
 
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2021-2022
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.