PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Ontwikkelingen in het kader van de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) Ontwikkelingen in het kader van de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE)

SEPTEMBER 2022

Op 25 augustus 2022 heeft de Algemene Kerkenraad een gewijzigd voorgenomen besluit besproken over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede. Hieronder de documenten die betrekking hebben op dit voorgenomen besluit.
Samen stappen zetten naar een toekomstgerichte gemeente (sep '22) 
Voorgenomen besluit Toekomst PGE – Algemene Kerkenraad (aug '22) 
Rapport van Stichting Kerkelijk Waardebeheer (jul '22)
Veel gestelde vragen en antwoorden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JULI 2022

Volgende stap op weg naar één Protestantse Gemeete Ede (PGE)
(voorgenomen AK-besluit op 30 juni 2022)

Al lange tijd heeft u ervaren dat wij als PGE voor moeilijke beslissingen staan. U bent daarover geïnformeerd en gehoord aan de hand van drie scenario’s. Daarop heeft u uw mening kenbaar kunnen maken tijdens gemeentebijeenkomsten. Op basis hiervan heeft de Algemene Kerkenraad (AK) lang en intensief nagedacht. Na alle opties zorgvuldig te hebben gewogen, is de Algemene Kerkenraad van de PGE op 30 juni tot een voorgenomen besluit gekomen.
Dit besluit houdt in dat  vanaf september 2023 verschillende wekelijkse kerkdiensten, parallel aan elkaar en bijvoorbeeld ’s middags en/of ’s avonds bijzondere diensten, in de Open Hof gevierd worden. De Beatrixkerk, Taborkerk, Noorderkerk en de kerk in Harskamp worden vanaf september 2023 niet meer gebruikt voor de zondagse kerkdiensten. 

De Open Hof heeft verschillende kerkzalen. We gaan het komende jaar gebruiken om samen te bepalen hoe we deze zalen op zondag het beste kunnen gebruiken. Met de bedoeling om samen te beleven dat we één PGE zijn en tegelijkertijd het eigene van elke wijkgemeente tot zijn recht laten komen.  
We weten nog niet wat we met de Beatrixkerk, de Taborkerk en de kerk in Harskamp gaan doen. Over nieuwe bestemmingen gaan we na de zomer van 2022 verder nadenken. Aan de Stichting Kerkelijk Waardebeheer is advies gevraagd hoe die gebouwen na die datum zouden kunnen worden ingezet.
De Emmaüs heeft een aparte status. Het is een samenwerkingsverband van verschillende Edese kerken waarvan de PGE onderdeel is. Dit blijkt ook uit het gegeven dat een aanzienlijk deel van de leden van de Emmaüs geen lid is van de PGE. Emmaüs onderzoekt momenteel welke vervolgstappen genomen kunnen worden. 

Een voorgenomen besluit 
De Algemene Kerkenraad vond het niet makkelijk om tot dit voorgenomen besluit te komen omdat iedereen gehecht is aan zijn/haar eigen vierplek en wijkgemeente. Maar de al jaren teruglopende financiën en ledenaantallen laten ons echt geen andere keuze dan deze. Op de website van de PGE staat de jaarrekening 2021 van de PGE. Hierin kunt u lezen dat we in 2021 een negatief resultaat hebben van 165.000 euro op een totaal van kosten en uitgaven van 1.015.000 euro. Dit vraagt dat we iets moeten doen! Het voorgenomen besluit maakt een sluitende begroting mogelijk.

In de loop van dit jaar ontstaan, door het vertrek van predikanten, verschillende vacatures. Alleen met een sluitende begroting kan een nieuwe predikant beroepen worden. Voornemen is om na de zomer zo snel mogelijk een interim-predikant aan te stellen zodat het werk van de vertrekkende predikanten zo goed mogelijk kan doorgaan.

•    Met het bovenstaand voorgenomen besluit lijkt het logisch dat de wijkkerkenraden vanaf september 2023 opgaan in één algemene kerkenraad. 
•    De werkgroepen/taakgroepen en andere functies in de wijken blijven, zolang als gewenst, bestaan. De AK realiseert zich dat de vele gemeenteleden, die zich inzetten voor de kerk, keihard nodig zijn. We willen daarom iedereen aanmoedigen om zich te blijven inzetten zodat we ook daarin samen zorg hebben en houden voor Gods kerk. 
•    De pastorale zorg zal volgens de huidige wijkindeling en hun wijkmedewerkers onveranderd worden ingevuld. Daarbij zijn er in het afgelopen jaar al verschillende stappen gezet om het pastoraat ‘bovenwijks’ te organiseren. 
•    Het jeugdwerk zullen we vanaf september 2022 met alle wijken samen doen. Aan dit gezamenlijke plan is vanaf dit voorjaar door jongeren en de leiding van de verschillende clubs enthousiast gewerkt. Eind augustus zijn de afrondende gesprekken. 

Wat is de volgende stap?
Het voorgenomen besluit is ingrijpend voor ons allemaal. Dit vraagt dan ook om een zorgvuldig besluitvormingsproces. Daarom worden alle gemeenteleden gekend in-  en gehoord over het voorgenomen besluit. De wijkkerkenraden organiseren hiervoor in september gemeentebijeenkomsten, waarin de AK het voorgenomen besluit en de argumenten daarvoor goed uitlegt. Gemeenteleden kunnen hun vragen stellen en hun mening over het voorgenomen besluit geven. Daarna zal de AK definitief besluiten.
Wij hopen, bidden en geloven dat deze besluitvorming ons gaat helpen om een PGE kerk in te richten die toekomst heeft.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JUNI 2022

Toekomst PGE

Op 14 juni zijn de voorzitters van de wijkkerkenraden bij elkaar geweest om na te denken over vervolgstappen naar meer samenwerking binnen de PGE en op 30 juni komt de AK bij elkaar om een besluit hierover te nemen. Dat we tot een besluit komen is echt urgent geworden: willen wij een nieuwe predikant voor de PGE mogen beroepen dan moet er een sluitende begroting liggen. En zonder vergaande besluiten is een sluitende begroting niet haalbaar.
Ondertussen is de Stichting Kerkelijk Waardebeheer in opdracht van de AK bezig onderzoek te doen naar de vraag of en hoe onze kerkgebouwen in de toekomst ingezet kunnen worden. Daarnaast heeft het moderamen van de AK eind juni een gesprek met de predikant en scriba van de classis Veluwe van de PKN. Op deze manier volgen zij de ontwikkelingen binnen onze kerk. Zodra er meer bekend is welke besluiten zijn genomen wordt dit gecommuniceerd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEI 2022
 
Besluiten nodig over toekomst PGE

Op zondag 15 mei na afloop van de kerkdienst in de Beatrixkerk heeft dominee Theo-Pieter de Jong aan de gemeente verteld dat hij waarschijnlijk een beroep krijgt van de Dorpskerk in Schaarsbergen. Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet bekend of het beroep al officieel is uitgebracht en of Theo-Pieter het aanneemt. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede houdt er echter rekening mee dat hij vertrekt en betreurt dit. Het is een groot verlies voor de PGE en de gemeenteleden van de Beatrixkerk in het bijzonder. Zeker als je meeweegt dat er veel vragen leven bij gemeenteleden over de toekomst van de PGE.

In de AK-vergadering van 19 mei hebben alle wijkvoorzitters verslag gedaan van de bijeenkomsten in hun wijk over de toekomst van de PGE. Conclusie is dat er op een aantal punten samengewerkt kan worden in PGE-verband, maar ook dat er nog veel verschillen zijn waarover knopen doorgehakt moeten worden. Deze verschillen gaan vooral over de identiteit van de wijken, gebouwen en het aantal predikanten. Als Theo-Pieter vertrekt en de PGE wil een nieuwe predikant beroepen dan zal onze kerk een sluitende meerjarenbegroting moeten hebben. Momenteel is dat niet het geval en zonder ingrijpende beslissingen lukt het ook niet om de begroting sluitend te krijgen. Wanneer we op de huidige weg doorgaan zal de landelijke PKN geen toestemming geven een predikant te beroepen. Dit betekent dat de AK om de kosten te drukken op korte termijn een besluit neemt over het gebruik van de kerkgebouwen van de PGE. Inmiddels heeft de AK de Stichting Kerkelijk Waardebeheer de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de vraag of en hoe onze kerkgebouwen ingezet kunnen worden.
De AK realiseert zich dat de keuzes die gemaakt moeten worden pijn doen, maar ze gelooft ook, gezien het enthousiasme bij veel gemeenteleden die al bovenwijks plannen bedenken en samenwerken, dat we met elkaar een kerk met toekomst kunnen bouwen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

APRIL 2022
 
Wijkbijeenkomsten over toekomst PGE

Rond deze tijd vinden in alle wijken van de Protestantse Gemeente Ede
wijkbijeenkomsten plaats over de toekomst van onze kerk. De drie scenario’s
worden besproken, vragen worden gesteld, zorgen geuit en ideeën aangedragen.
De resultaten van deze bijeenkomsten worden verwerkt tot een nieuw scenario
dat voor de zomer wordt voorgelegd aan de gemeenteleden. Hiervoor worden
weer nieuwe bijeenkomsten georganiseerd.
Op zondag 10 april vond in de wijk Noord een gemeenteberaad plaats over de
toekomst van de PGE. Dominee Rob Visser, die de kerkdienst leidde die
hieraan vooraf ging, las een toepasselijk gedicht van Huub Oosterhuis voor
getiteld ‘Wij willen dat het zo is’.

Wij willen dat het zo is.
En we hopen dat het zo wordt.
We denken dat het niet kan,
maar we zingen, dat het zijn zal.
En als er liefde is
dan zal het.
Al kan het niet.
En dan kan het, omdat het moet.
Omdat het zo niet meer kan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MAART 2022

Wijken PGE groeien verder naar elkaar toe


Op zaterdag 12 maart hebben de zes wijken van de PGE opnieuw een stap gezet naar verdere samenwerking. Bijna zestig kerkenraadsleden werkten samen ideeën uit voor een toekomstige kerk. Drie scenario’s werden besproken die binnenkort worden voorgelegd aan de gemeenteleden.

‘Wat fijn om over de grenzen van je eigen wijk met kerkenraadsleden van andere wijken in gesprek te zijn. Je komt op nieuwe ideeën, maar wat me vooral is opgevallen hoe makkelijk je met elkaar in gesprek komt. We zien allemaal dat er wat moet veranderen in onze kerk.’ Deze uitspraak van een van de aanwezigen na afloop van de bijeenkomst verwoordde een breed gedragen gevoel. We moeten verder naar elkaar groeien.
Afgelopen half jaar zijn op tal van bijeenkomsten gesprekken gevoerd over de toekomst van de Protestantse Gemeente in Ede. Zorgen zijn geuit, ideeën bedacht en informatie verzameld hoe de kerk blijvend van betekenis kan zijn voor volgende generaties en voor de samenleving. Op 19 februari
hebben de leden van de Algemene Kerkenraad, predikanten en een groep gemeenteleden drie  scenario’s opgesteld voor een kerk met toekomst. Deze zijn drie weken later, op 12 maart, besproken en verder uitgewerkt met alle wijkkerkenraden van de PGE.
De drie scenario’s hebben als werktitel gekregen: Open Huis, Thuis en Tentenkamp. Ze zien er in het kort als volgt uit:
Het model Open Huis rust op twee pijlers, te weten de vieringen van geloof en de gemeenschap. Een kerk wordt gevormd door mensen die samen een gemeenschap willen vormen, naar elkaar willen omzien, er voor elkaar willen zijn. De kern van een kerkelijke gemeenschap is het samen vieren rond het woord van God. Een kenmerk is dat de Open Huis kerk open is voor iedereen. Iedereen, die wat met of van de kerk wil, komt naar het kerkgebouw en krijgt antwoord, aandacht en wordt perspectief geboden. Er zijn dagelijks mensen in de kerk die dat aanspreekpunt willen en kunnen zijn. Er komt één multifunctioneel gebouw. Hierin zijn meerdere zalen zodat er ruimte is voor verschillende vieringen. Vanaf 1 januari 2023, tot het moment waarop deze nieuwe kerk is gerealiseerd, maken we gebruik van De Open Hof die een nieuwe naam krijgt: ‘De Tussen Hof’.
Kern van het scenario Thuis is dat gemeenteleden, die nu kerken op een plek waar zij zich thuis voelen, zo meegenomen worden in het proces naar een toekomstbestendige PGE dat zij het vertrouwen krijgen dat zij kunnen overstappen naar een andere/nieuwe vierplek wat voor hen een nieuw thuis kan worden. Het scenario Thuis gaat voorlopig uit van de huidige zes vierplekken. Daar voelen gemeenteleden zich thuis, dat is een vertrouwde omgeving, waar men zich gezien en gehoord voelt. Vanuit deze plekken gaan we gezamenlijk op weg naar een nieuw thuis. Dat doen we door PGE-breed gezamenlijke activiteiten op te zetten en gemeenschappelijke vieringen te organiseren op gezette tijden. Vanaf 1 januari 2024 gaan we volgens dit scenario ook gezamenlijk verder in één gebouw, De Open Hof. Ook dit is een tussenstap op weg naar een nieuw multifunctioneel gebouw.
Het scenario Tentenkamp lijkt op het scenario Open Huis. Dit scenario pleit ook voor één multifunctioneel gebouw, maar wil de andere gebouwen niet afstoten, zoals bij de andere scenario’s. De bestaande gebouwen worden in de toekomst ingezet voor maatschappelijke functies. Je kunt hierbij denken aan een kloostergemeenschap voor studenten en bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen. Omdat de vaste vrijwillige bijdrage van gemeenteleden terugloopt wordt gezocht naar andere inkomsten. Voor de bestaande gebouwen wordt een plan ontwikkeld. Er zijn elders verschillende voorbeelden van kerkgebouwen, die naast een maatschappelijke functie, voldoende inkomsten generen om de kosten te dekken.
De vervolgstappen zien er als volgt uit. Komende weken worden deze scenario’s met de gemeenteleden besproken, onder andere via gemeentebijeenkomsten. Op die manier willen we samen kijken welk kerkmodel bij ons past. Dat hoeft niet per se één van de scenario’s te zijn, het kan ook een combinatie worden. En wellicht zijn er nieuwe ideeën ter aanvulling. Voor de zomer moet een besluit genomen worden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FEBRUARI 2022

Aan de slag met scenario’s PGE


Afgelopen tijd is door de AK, wijkkerkenraden en gemeenteleden nagedacht over de toekomst van de Protestantse gemeente Ede. Er is veel gezegd en tal van ideeën zijn naar voren gebracht. Maar de bedoeling is er ook concreet mee aan de slag te gaan. Dat is gedaan op zaterdag 19 februari. De leden van de Algemene Kerkenraad, predikanten en een groep gemeenteleden heeft een aantal scenario’s opgesteld voor een kerk met toekomst. Opvallend was dat er bij alle aanwezigen een groot verlangen was de kerk weer relevant te maken voor gemeenteleden die nu nauwelijks meer bij de kerk betrokken zijn. Dat vraagt concrete stappen en die werden uitgewerkt in scenario’s. Daarnaast is er de wens om van meer betekenis te zijn voor de samenleving. Ook dit wisten de aanwezigen uit te werken in scenario’s. Verder constateerde iedereen dat binnen de huidige kerk heel veel waardevols gebeurt. Dit mag niet losgelaten worden. Dit betekent niet dat alles bij het oude gelaten moet worden, maar juist door meer samen te werken is het mogelijk veel waardevols te behouden en tegelijk nieuwe wegen in te slaan.
Op zaterdag 12 maart worden de scenario’s besproken en verder uitgewerkt met alle wijkkerkenraden van de PGE. Ook wordt gekeken hoe kerken in andere gemeenten vorm geven aan een kerk die toekomstbestendig is. Het is de bedoeling om daarna met gemeenteleden hierover in gesprek te gaan. Op die manier willen we samen kijken welk kerkmodel bij ons past.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JANUARI 2022

Diversiteit en eenheid in de PGE


2022 wordt een belangrijk jaar voor de Protestantse Gemeente Ede (PGE). Plannen maken en meer samenwerking tussen de wijken staan hoog op de agenda. De bedoeling is dat we als Algemene Kerkenraad, wijkkerkenraden en gemeenteleden verder nadenken over de toekomst van de PGE en daarin ook concrete stappen zetten. Nadat vorig jaar veel ideeën zijn geïnventariseerde gaan we deze komende maanden concreet maken en een kerkmodel uitwerken dat bij ons past. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, de wijken van de PGE zijn immers heel verschillend. Dat klopt en de AK hoopt dat er in de toekomst ruimte is voor die verschillen, voor diversiteit, maar dat we tegelijk ook werken aan eenheid. De vraag is dan ook: hoe kunnen we diversiteit benutten om eenheid te versterken. In deze vraag wordt verscheidenheid niet als een probleem gezien, maar juist als een kracht. Oftewel: wat is het goed dat al die wijken en al die gemeenteleden van de PGE verschillend zijn. Door die diversiteit wordt de PGE alleen maar mooier. 
Stellen we de situatie op deze manier niet te positief voor? Er zijn namelijk ook zoveel zorgen, veel onzekerheden. Samenwerken binnen de PGE is niet altijd makkelijk heeft het verleden ons geleerd.
Wellicht dat u het verhaal uit de Bijbel kent over het lichaam en de afzonderlijke delen. Er staat onder andere: ‘Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het kunnen horen?’. En zo volgen er nog wat lichaamsdelen. 
Dit helpt bij het nadenken over de woorden: hoe kunnen we diversiteit benutten om eenheid te versterken. Oftewel: hoe kunnen we de diversiteit van de wijken en de verschillende talenten van gemeenteleden inzetten om de eenheid van de PGE te versterken. Graag gaan wij komende tijd met u hierover in gesprek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DECEMBER 2021

Vervolgstappen toekomst PGE


Afgelopen tijd is er in hackathons, gemeentebijeenkomsten, wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad (AK) nagedacht over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE). Ook reageren steeds meer gemeenteleden via de mail of bijvoorbeeld na kerkdiensten in positieve zin op de plannen om als wijken meer samen te gaan werken. De Algemene Kerkenraad waardeert het zeer dat op deze wijze wordt meegedacht.
In januari en februari zullen verschillende scenario’s worden opgesteld voor een PGE die toekomstbestendig is. Alle ideeën en zorgen die afgelopen tijd naar voren zijn gebracht vormen hierbij het uitgangspunt. Deze zijn als het ware een kader voor de scenario’s. Bedoeling is om de deelnemers van de hackathons en de wijkkerkenraden te betrekken bij het opstellen van het scenario’s. Daarna worden ze besproken in gemeentebijeenkomsten. Op die manier probeert de AK vorm te geven aan een zoektocht naar een toekomstige kerk waaraan zoveel mogelijk mensen deelnemen. Op enig moment zal de AK wellicht externe begeleiding bij dit intensieve proces nodig hebben.
Inmiddels heeft de AK een projectgroep in het leven geroepen die ondersteunt bij het uitwerken van alle ideeën die naar voren zijn gebracht en helpt bij het uitvoeren van plannen die ontwikkeld worden. Ook zal op korte termijn een werkgroep communicatie met leden uit alle wijken worden opgericht. Daarnaast is onlangs aan de wijkkerkenraden een voorstel voorgelegd hoe de wijken en predikanten in het pastoraat meer gezamenlijk kunnen optrekken.  Op 1 januari 2023 ontstaan er in meerdere wijken, onder andere door het emeritaat van predikanten, vacatures. Belangrijk is dat het pastoraat vanaf die tijd voor alle wijken goed is ingevuld.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVEMBER 2021

Naar één duurzaam kerkgebouw

De Protestantse Gemeenschap Ede (PGE) moet een gemeenschap zijn van mensen die vertrouwen op God. De kerk heeft één gebouw dat zeven dagen per week activiteiten, rust en bezinning biedt. Zo zou de kerk eruit moeten zien volgens een groep jongvolwassenen uit verschillende wijken van de PGE die onlangs met elkaar nadachten over de toekomst van de PGE.
Afgelopen maanden is met verschillende groepen gemeenteleden, waaronder de kinderen, in hackathons en tijdens gemeentebijeenkomsten in de wijken nagedacht over de toekomst van de PGE. Verschillende ideeën zijn geïnventariseerd en de Algemene Kerkenraad wil begin 2022 hieruit een aantal scenario’s ontwikkelen en deze voorleggen aan de gemeenteleden. Doel hiervan is de kerk toekomstbestendig te maken. Een groep jongvolwassen gemeenteleden nam tijdens een hackathon op 13 november alvast een voorsprong hierop. Na het uitwisselen van tal van ideeën stelden ze een kerkmodel dat, volgens hen, ingrijpend is, maar veel meer perspectief biedt dan op de huidige voet doorgaan.
De PGE moet, vinden de deelnemers van de hackathon, een gastvrije kerk zijn waarin iedereen welkom is. De doelgroep die komende jaren echter extra aandacht vraagt, volgens hen, zijn mensen tot ongeveer 40 jaar. Dit vraagt andere activiteiten en vormen van geloven. De kerkdiensten moeten interactiever, gevarieerder en er moet meer gedaan worden met de talenten van gemeenteleden.
De huidige kerkgebouwen zijn volgens de groep niet geschikt voor de kerk van de toekomst. Ze pleiten dan ook voor één energieneutraal kerkgebouw voor alle wijken, met ruimte voor diversiteit. Een kerk, zoals de PGE, die jaarlijks een ruim jaarsalaris aan gas verstookt in de huidige gebouwen is niet duurzaam, vinden ze. Het nieuwe gebouw moet 7 dagen per week open zijn en heeft verschillende ruimten voor diverse activiteiten, stilte, kinderopvang, een lunchroom, cultuur en wellicht commerciële activiteiten. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met organisaties als Malkaner, Christelijke Hogeschool Ede, studentenverenigingen, Dien je stad, ’s Heerenloo, Leger des Heils en ondernemers. Naast een bijdrage van haar leden genereert de PGE inkomsten uit bovengenoemde activiteiten en sponsoring.
De predikant blijft een belangrijke rol vervullen in de toekomstige kerk. Daarnaast zijn er ook betaalde functies nodig voor de horeca, kinderopvang, commercie en marketing. Ook is een betaalde professional nodig die gemeenteleden gaat trainen in pastoraat, diaconaat en missionair-zijn. Deze leden kunnen vervolgens groepen in de kerk leiden.
Tenslotte moeten sociale media een veel belangrijker rol krijgen, niet alleen voor het delen van informatie, maar ook als middel voor gemeenteopbouw en geloofsbeleving. Meer aandacht voor blogs, vlogs, apps en andere online-voorzieningen is nodig, aldus de enthousiaste jongvolwassenen.
De Algemene Kerkenraad is blij dat zoveel gemeenteleden meedenken over de toekomst van de PGE. In de vergadering van 18 november stemde ze ermee in om de ideeën verder uit werken in scenario’s en deze begin 2022 te bespreken met de gemeenteleden. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OKTOBER 2021

Wijken PGE gaan meer samenwerken

Afgelopen tijd is er op verschillende plekken hard nagedacht over de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE). De wens om als wijken meer samen te werken binnen de PGE wordt onderschreven door de verschillende wijkkerkenraden van de PGE. Dit blijkt uit gesprekken met de wijkkerkenraden die afgelopen tijd zijn gevoerd. 
De Algemene Kerkenraad vindt het belangrijk dat gemeenteleden ook meedenken en meepraten over de toekomst van de PGE. In oktober en november staan er dan ook verschillende gemeentebijeenkomsten op de agenda. Verder worden er in november verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor jongeren en jonge ouders over hoe zij tegen de kerk van de toekomst aankijken.
De bedoeling is om tot het einde van dit jaar te inventariseren welke ideeën gemeenteleden hebben over de toekomst van onze kerk. Daarna worden verschillende scenario’s uitgewerkt en begin volgend jaar breed besproken binnen de PGE. In de loop van 2022 moet een besluit genomen worden over een kerkmodel dat toekomstbestendig is, of in andere woorden: een kerk die overdraagbaar is naar volgende generaties.
Op 1 januari 2023 ontstaan er in meerdere wijken, onder andere door het emeritaat van predikanten, vacatures. In het verleden zou per wijk bekeken worden hoe die vacature kan worden ingevuld. Gezien de financiële situatie van de PGE en de wil om meer samen te werken is ervoor gekozen om de huidige predikanten meer als een team samen te laten werken en te kijken hoe per wijk de vacatures kunnen worden ingevuld. De predikanten maken hiervoor een gezamenlijk werkplan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEPTEMBER 2021

Wijken PGE gaan meer samenwerken


Op korte termijn kunnen activiteiten uit de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) in elkaar geschoven worden en de predikanten moeten als team gaan samenwerken. Deze conclusies trokken AK-leden en predikanten op 28 augustus toen ze een dag bij elkaar zaten om na te denken over de toekomst van de PGE. Dit ligt in lijn met de uitkomsten van de bijeenkomt voor de zomer waar twintig gemeenteleden tal van ideeën naar voren brachten om de kerk toekomst bestendig te maken.

Beide bijeenkomsten zijn onderdeel van een zoektocht waarbij de wijkkerkenraden en gemeenteleden betrokken worden. Inmiddels hebben de nieuwe scriba van de Algemene Kerkenraad, Mariëlle Tempelman en de nieuwe voorzitter, Peter van Veen, de meeste wijkkerkenraden bezocht en met ze hierover van gedachten gewisseld. Komende maanden zullen er onder andere bijeenkomsten worden georganiseerd waarin gemeenteleden mee kunnen denken. De bedoeling is dat vervolgens concrete stappen gezet worden naar meer samenwerking met ruimte voor diversiteit.
Andere conclusies van de AK-bijeenkomst waren:
  • In gesprekken over de toekomst van de PGE gaat het al snel over de eigenheid van de wijken. Er zijn verschillen, het is belangrijk dit te onderkennen en hiervoor ruimte te bieden.
  • Als je elkaar ontmoet vanuit dezelfde bron, nieuwsgierig bent naar elkaars verhaal dan vallen grenzen, ook die van wijken, weg.
  • Er moet meer gewerkt worden vanuit de talenten van mensen en niet alleen vanuit bestaande taken, functies en structuren.
  • Het gesprek over de toekomst van de PGE moet niet gaan over gebouwen, maar over hoe je God en je naaste kunt dienen.
  • De PGE mag zich meer richten op mensen buiten de kerk en niet-actieve leden.
  • Vaker moet de vraag gesteld worden: wie is mijn naaste en wat kan de PGE voor hem/haar betekenen?
  • Streven naar meer diversiteit vraagt ook andersoortige activiteiten.
  • De bestaande structuren, gebouwen en inzet van predikanten moet hierop worden aangepast.
Voor een uitgebreid verslag van de bijeenkomst van AK-leden en predikanten klik hier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JULI 2021

Verslag hackathon en vervolgstappen

De verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) moeten meer samendoen. Het is gewenst dat de predikanten hun eigen wijk uitkomen en als team gaan samenwerken. De kerk is te veel naar binnen gericht en zou zich meer moeten richten op mensen buiten de kerk en op niet-actieve leden. En: er is zoveel talent binnen de kerk, maak daar gebruik van in plaats dat je mensen zoekt bij bestaande vacatures. Dit concluderen twintig gemeenteleden die op 26 juni bij elkaar zaten om na te denken over de toekomst van de kerk. 

Enige tijd terug heeft de Algemene Kerkenraad (AK) besloten een zoektocht te starten naar de toekomst van de PGE. Minder leden, teruglopende inkomsten, maar ook corona en andere ontwikkelingen maken het noodzakelijk na te denken over een toekomstbestendige kerk. De AK vindt het belangrijk dat gemeenteleden meedenken hierover, dat zij aangeven hoe zij de kerk zien over een aantal jaar. Hiervoor is een traject in gang gezet waarbij een hackathon op 26 juni het startpunt was. Op deze bijeenkomst van een hele dag ontwikkelde een divers samengestelde groep via verschillende werkvormen tal van ideeën. Er kwam van alles op tafel. Opvallend was het enthousiasme van de deelnemers, de openheid, de bereidheid om te zoeken naar alternatieve vormen van kerk-zijn en het wegvallen van het denken in wijken. Of, zoals een van de deelnemers zei: ‘Waarom gaan we dit niet met elkaar doen, in één PGE, in één gebouw. Dat hoeft niet massaal. Je kunt best in kleine groepen bij elkaar komen, of verschillende diensten organiseren omdat veel mensen hieraan terecht nog veel waarde hechten.’

De belangrijkste conclusies aan het eind van de dag waren:
- Het gesprek over de toekomst van de PGE moet niet gaan over gebouwen, maar over hoe je God en je naaste kunt dienen.
- Als je elkaar ontmoet vanuit dezelfde bron, nieuwsgierig bent naar elkaars verhaal vallen grenzen, ook die van wijken, weg.
- In gesprekken over de toekomst van de PGE gaat het al snel over de eigenheid van de wijken. Er zijn verschillen, het is belangrijk dit te onderkennen en hiervoor ruimte te bieden.
- Er moet meer gewerkt worden vanuit de talenten van mensen en niet vanuit bestaande functies en structuren. 
- De PGE moet zich meer richten op mensen buiten de kerk en niet-actieve leden. Het benaderen van deze laatste groep kan ook helpen het ledenbestand actueel te houden.
- Vaker moet de vraag gesteld worden: wie is mijn naaste en wat kan de PGE voor hem/haar betekenen?
- Streven naar meer diversiteit vraagt meer verschillende activiteiten.
- De bestaande structuren, gebouwen en inzet van predikanten moet hierop worden aangepast.
- Op korte termijn kunnen al veel activiteiten uit de verschillende wijken in elkaar geschoven worden.
- Wijken moeten meer gaan samenwerken en in de toekomst wellicht opgeheven worden.
- De predikanten moeten hun eigen wijk uitkomen en als team gaan samenwerken.
- Leer van andere gemeenten. Kijk wat de ervaringen daar zijn.

Komende tijd worden de ideeën verder besproken. Op zaterdag 28 augustus komen de predikanten en AK-leden bij elkaar om hierover te brainstormen en in de weken erna gaan de wijkkerkenraden ermee aan de slag. Het is de bedoeling om in september en oktober op bijvoorbeeld een gemeentebijeenkomst hierover in gesprek te gaan met gemeenteleden. Daar worden niet zozeer concrete plannen gepresenteerd, maar zoeken we samen naar hoe we in de toekomst kerk kunnen zijn. Pas hierna worden ze vertaald in concrete plannen.

Voor een uitgebreid verslag van de hackathon en de vervolgstappen klik hier.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEI 2021

Rapport ‘Toekomstbestendig’
In januari 2020 heeft een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde commissie het rapport ‘Toekomstbestendig’ gepresenteerd. Aanleiding was: teruglopende ledentallen, teruglopende inkomsten, stijgende kosten en daardoor te verwachten grote tekorten op de begrotingen van de PGE in de komende jaren.
Het rapport geeft aanbevelingen voor maatregelen op het gebied van materiële en financiële zaken, de inzet van predikanten en het gebruik van gebouwen. 

Uitvoering van maatregelen
In september 2020 heeft de Algemene Kerkenraad een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de maatregelen uit het rapport. 
Deze uitvoering gaat door allerlei omstandigheden, waaronder corona, trager dan aangegeven in het plan van aanpak. En sommige onderdelen en voorgestelde maatregelen uit het rapport zijn inmiddels achterhaald. Zo is bijvoorbeeld het aanvankelijke plan om geld te verwerven via nieuwbouw op het terrein van onze kerkgebouwen (bijvoorbeeld in Harskamp) niet haalbaar gebleken.
In de afgelopen maanden is een coaching traject met de wijkpredikanten georganiseerd en afgerond. Resultaat hiervan is dat de predikanten in de toekomst meer met elkaar gaan samenwerken. 

Bezinning op toekomst PGE
In het plan van aanpak van september 2020 wordt o.a. gesteld dat het streven naar een sluitende begroting in het kader moet staan van een bredere bezinning op de toekomst van de PGE. Deze bezinning heeft de laatste maanden plaats gevonden in vele gesprekken met diverse betrokkenen: predikanten, wijkkerkenraden, AK, CvK. De gesprekken hebben nog eens laten zien dat de PGE eigenlijk een losse verzameling wijken is die grotendeels solitair functioneren. In de Algemene Kerkenraad is er ook sprake van vooral het verdedigen van de eigen wijkbelangen. Wijken kijken meer naar hun eigen belang dan naar het geheel van de PGE. Deze houding en ook het feit dat vanwege de corona-crisis in het afgelopen jaar vrijwel geen fysiek overleg mogelijk was heeft een adequate uitvoering van het plan van aanpak tot nu toe danig in de weg gestaan.
Op het ogenblik worden diverse initiatieven genomen om de zaak goed aan de gang te krijgen
Er is een nieuwe notitie opgesteld ‘Toekomst PGE en het functioneren van de AK’ aan de hand waarvan de AK en de wijkkerkenraden een aantal belangrijke vragen moeten beantwoorden, zoals: Wat is de visie van de PGE op kerk-zijn in de toekomst? Hoe kunnen we als wijken meer samenwerken? Wat is de rol van de AK hierin.
Komende tijd zullen gemeenteleden worden uitgenodigd mee te denken over de vraag hoe we samen kerk kunnen zijn. Een eerste stap hierin is een bijeenkomst waarin drie leden uit iedere wijk met elkaar ideeën gaan uitwisselen. Hun plannen worden besproken in de wijkkerkenraden en met gemeenteleden. Doel hiervan is om samen te ontdekken hoe onze kerk overdraagbaar kan worden gemaakt voor volgende generaties. 

Sluitende begroting in 2023
Naast dit traject zal onverminderd worden toegewerkt naar een sluitende begroting van de PGE in 2023. De maatregelen die genoemd worden in het rapport 'Toekomstbestendig' vormen daarvoor de basis.
Een sluitende begroting in 2023 is een ‘keiharde’ voorwaarde van het Classicale College Behandeling Beheerszaken. Dit college controleert de begrotingen en jaarrekeningen van de PKN-kerken, en dus ook van de PGE. Het college kan beperkende voorwaarden opleggen aan gemeenten die niet voldoen aan door de PKN vastgestelde financiële eisen, zoals een sluitende begroting. De PGE heeft de tijd gekregen tot 2023 om dit voor elkaar te krijgen. 
 
terug
 
 
Kerkblad actueel
Juni 2023
 
Kerkdiensten
Juni 2023
 
PGE Meldpunt overlijden
06-26945994
 
.

Klik op bovenstaande afbeelding om de tweede editie van het PGE magazine ‘Compassie’ te lezen.
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2022-2023
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.